KOMPLEKSOWY PROGRAM
SZKOLENIOWO – ROZWOJOWY

Przedstawiamy unikalny, kompleksowy program rozwojowy dla przedsiębiorstw oraz instytucji. To sprawdzone zestawienie kilku form edukacyjno-rozwojowych. Dzięki prowadzonej w początkowym etapie analizie postaw i zachowań, licznym rozmowom i obserwacjom prowadzi do diagnozy sytuacji w organizacji oraz określenia faktycznych potrzeb rozwojowych pracownikom. Dopiero na tej podstawie powstaje koncepcja i propozycja programu obejmującego cykl szkoleń, program e-learningowy oraz harmonogram sesji coachingowych. Całość prowadzi do widocznej zmiany postaw i zachowań, poprawy komunikacji w zespole oraz podniesienia kompetencji pracowników.

CELE PROGRAMU

Głównym celem programu jest rozwój kompetencji pracowników oraz zmiana ich postaw w kierunku poprawy zaangażowania, lepszej efektywności pracy a także usprawnienia komunikacji w zespole. Celem nadrzędnym jest zaplanowanie i wdrożenie przez pracowników oraz menadżerów konkretnej pożądanej zmiany.

ETAPY
PROGRAMU

Pierwszy etap programu stanowi wnikliwa analiza sytuacji Klienta, ocena kompetencji pracowników, diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych ludzi a także niezwykle istotna identyfikacja problemów komunikacyjnych w zespole. W oparciu o wyniki analizy powstaje indywidualna koncepcja programu szkoleniowo-rozwojowego zawierająca: tematykę i harmonogram szkoleń stacjonarnych, program e-learningowy oraz harmonogram sesji coachingowych. Na zakończenie pełnego programu powstaje szczegółowy raport zawierający wyniki analiz i obserwacji trenera ze wszystkich etapów, wnioski i zalecenia rozwojowe. Całość omawiana jest z Zarządem.

U

ANALIZA

– Omówienie sytuacji Klienta
– Analiza zachowań i postaw
– Ocena kompetencji
– Wywiady z pracownikami

i

DIAGNOZA

– Identyfikacja problemów komunikacyjnych
– Diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych
– Ocena poziomu zaangażowania i gotowości do zmiany
– Feedback

g

KONCEPCJA PROGRAMU

– Cele i założenia programu
– Harmonogram i zakres tematyczny szkoleń oraz treningów indywidualnych
– Program e-learningu
– Harmonogram sesji coachingowych

j

SZKOLENIA I TRENINGI INDYWIDUALNE

– Tematyka wynikająca z diagnozy oraz potrzeb
– Forma zajęć dopasowana do specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych (przewaga części praktycznej)
– Nastawienie na interakcję, autoanalizę i integrację grupy

E-LEARNING

– Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy pozyskanej na szkoleniach
– Pogłębienie materiału
– Realizacja ćwiczeń wdrożeniowych
– Komunikacja z trenerem
– Wymiana doświadczeń przez uczestników

COACHING BIZNESOWY

– Określenie celu rozwojowego dla pracownika (spotkanie trójstronne)
– Peprowadzenie minium 6 sesji cochingowych z pracownikiem co 2 tygodnie
– Sesje prowadzone z godnie z kodeksem etyki ICF

d

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

– Zawiera informacje z obserwacji i analiz prowadzonych przez trenera
– Przedstawia wyniki oceny kompetencji, analizy zachowań i postaw oraz udzielonego feedbacku
– Prezentuje wnioski z obserwacji i postępów pracowników w trakcie szkoleń
– Przedstawia główne wnioski z procesu coachingowego
– Prezentuje zalecenia i wskazówki rozwojowe trenera oraz wszelkie cenne spostrzeżenia dla organizacji.

EFEKTY PROGRAMU

 

 • Podniesienie efektywności i lepsza organizacja pracy
 • Wzrost poziomu kompetencji pracowników
 • Poprawa komunikacji w zespole Wzrost zaangażowania i proaktywności
 • Podniesienie samooceny pracowników i wzrost satysfakcji z pracy
 • Wyższy poziom samoświadomości i autorefleksji
 • Widoczny postęp w rozwoju i we wdrażaniu pożądanych zmian

KIEDY WARTO WDROŻYĆ PROGRAM?

 

 • Luki kompetencyjne
 • Spadek lub słaba efektywność w pracy
 • Niezadowalający poziom obsługi Klientów
 • Niskie zaangażowanie pracowników i problemy z motywacją
 • Problemy komunikacyjne i konflikty
 • Słaba organizacja pracy
 • Dotychczasowe szkolenia nie trafiły w potrzeby organizacji i pracowników lub były nieskuteczne
 • Pracownicy nie robią postępów mimo wsparcia i prowadzonych szkoleń
 • Brak wiedzy kadry zarządzającej i przełożonych o faktycznych potrzebach i problemach pracowników

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
programach szkoleniowo – rozwojowych?

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY