AUDYT PRACOWNICZY

Niezwykle skutecznym wsparciem na drodze człowieka do zmiany jest coaching. Sprawdza się on w wielu sytuacjach np. wtedy kiedy mimo wielu wysiłków pracownika i organizacji nie udaje się poprawić efektów jego pracy, zmienić sposobu funkcjonowania w zespole albo zwiększyć jego zaangażowania. Czasem przyczyny określonego zachowania pracownika lub menadżera nie są organizacji znane, czasem pracownik sam nie potrafi zrozumieć dlaczego nie udaje mu się wprowadzać zmian. Coaching pomaga zrozumieć te aspekty. W trakcie sesji każdy przygląda się sobie i aktualnej sytuacji, identyfikuje swoje zasoby i potencjał. W dalszym etapie procesu wypracowuje rozwiązania i stopniowo je wdraża w swojej pracy.
Coaching to proces, prowadzony w formie minimum 6 indywidualnych sesji coachingowych w odstępie około 2 tygodni od siebie. Pracujemy zgodnie z kodeksem etyki ICF.

CELE PROCESU
COACHINGOWEGO

Uzgodnienie celu dla procesu coachingowego pracownika, menadżera jest najważniejszym elementem fazy wstępnej rozmów. Podczas trójstronnego spotkania przedstawiciela organizacji (Zarządu, przełożonego, działu HR), coacha i pracownika, który będzie brał udział w sesjach uzgadniany jest cel dla procesu coachingowego. Wszystkie strony spotkania powinny mieć świadomość do jakiego efektu proces zmierza a także powinny go wspólnie zaakceptować. Podczas każdej sesji pracujemy na celami cząstkowymi, które powinny prowadzić do efektu końcowego ustalonego na początku.

ETAPY PROCESU COACHINGOWEGO

U

ANALIZA

– Omówienie sytuacji Klienta
– Analiza zachowań i postaw
– Ocena kompetencji
– Wywiady z pracownikami
– Badanie opinii wśród pracowników

i

DIAGNOZA

– Wyniki badania opinii – poziom satysfakcji z pracy, identyfikacja problemów pracowniczych
– Określenie przyczyn aktualnej sytuacji
– Diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych
– Ocena poziomu zaangażowania i gotowości do zmiany
– Feedback

COACHING BIZNESOWY

– Określenie celu rozwojowego dla pracownika, menadżera (spotkanie trójstronne)
– Peprowadzenie minium 6 sesji cochingowych z pracownikiem co 2 tygodnie
– Sesje prowadzone z godnie z kodeksem etyki ICF

d

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

– Zawiera informacje z obserwacji i analiz prowadzonych przez trenera
– Przedstawia wyniki oceny kompetencji, analizy zachowań i postaw oraz udzielonego feedbacku
– Prezentuje wnioski z obserwacji i postępów pracowników w trakcie szkoleń
– Przedstawia główne wnioski z procesu coachingowego
– Prezentuje zalecenia i wskazówki rozwojowe trenera oraz wszelkie cenne spostrzeżenia dla organizacji.

METODY I NARZĘDZIA
PRACY

 

Pracujemy głównie z wykorzystaniem elementów coachingu. Kluczowe są indywidualne rozmowy z pracownikami, podczas których stosujemy pytania coachingowe a także staramy się rozpoznać motywy i odczucia poszczególnych osób. Przeprowadzamy również wśród pracowników badanie poziomu satysfakcji z pracy, dając możliwość anonimowej odpowiedzi na kluczowe dla organizacji obszary. Dodatkowo prowadzimy obserwacje pracowników w miejscu ich pracy w celu poznania prawdziwego środowiska pracy oraz codziennych problemów. Kolejnym etapem może być przeprowadzenia pełnego procesu coachingowego dla wskazanych przez organizację pracowników, menadżerów.


EFEKTY AUDYTU

 

W wyniku audytu powstaje szczegółowy raport zawierający wnioski z analizy zachowań i postaw pracowników, podsumowanie indywidualnych rozmów z pracownikami i menadżerami, wyniki anonimowego badania satysfakcji oraz całościowe podsumowanie dotyczące rozpoznanych w trakcie audytu problemów. Raport, w zależności o potrzeb może zawierać również analizę kompetencji kluczowych pracowników/ menadżerów objętych badaniem a także dalsze wskazówki rozwojowe. Jeśli w trakcie audytu firma uznała potrzebę przeprowadzenia z pracownikiem coachingu, raport zawiera główne wnioski z przebiegu procesu coachingowego.
Prowadzone w trakcie audytu działania często przyczyniają się do rozstrzygnięcia części. Już sama możliwość otwartej rozmowy z pracownikiem przez trenera/ coacha zewnętrznego daje szansę poznania faktycznych problemów i wpływa na pracownika pozytywnie, podnosząc jego samoocenę. Ścisła współpraca trenera/ coacha z Zarządem organizacji sprawia, że wypracowywane są ciekawe i kreatywne rozwiązania wielu problemów komunikacyjnych i kadrowych. Wiele z tych pomysłów pochodzi od nas.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
programach szkoleniowo – rozwojowych?

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY